Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021

Ευρωπαϊκή Πίστη:Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

  Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο:

 • Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2020, που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α., μαζί με τα ετήσια συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν και δημοσιευθούν την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • Επίσης, την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 12.00, θα πραγματοποιηθεί η σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων. Η τοποθεσία και η ώρα της ενημέρωσης, θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 (*).
 • Η ενημέρωση δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων του εξωτερικού θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. Ο τρόπος και οι οδηγίες επικοινωνίας θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021(*).
 • Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 27 Απριλίου 2021, στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισιάς 274, Χαλάνδρι - Μέγαρο Europlaza) και ώρα 14.00 (*). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Τρίτη, 11 Μαΐου 2021.
  • H ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2020 ορίζεται η Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 (**).
  • Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρίας κατά την Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021 (Record Date) (**).
  • Η έναρξη καταβολής μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 (**).
 • Οι Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 2021, που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α., θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων εσωτερικού και εξωτερικού. Η τοποθεσία και η ώρα της ενημέρωσης, θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.
 
(*) Σημειώνεται ότι οι εξελίξεις της πανδημίας Covid-19 ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της σχετικής ετήσιας και εξαμηνιαίας ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων μερών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρίας θα ενημερωθούν έγκαιρα για τον τρόπο διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Ετήσιας/ Εξάμηνης ενημέρωσης. σύμφωνα με τις αποφάσεις και τα μέτρα της Πολιτείας καθώς και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
(**) Με την προϋπόθεση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εγκρίνει καταβολή μερίσματος.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε...

Οι οικονομικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007. Πρόκειται απλά για μια απεικόνιση και παράθεση δημόσιων στοιχείων ελληνικών και ξένων μετοχών με ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Το χρηματιστήριο αποτελεί ατομική επενδυτική προοπτική με υψηλό ρίσκο και κίνδυνο και καλό είναι να παίρνει κανείς τις αποφάσεις του μόνος ή με βάση τη
συμβουλή του προσωπικού του επενδυτικού συμβούλου.

Η τελική επιλογή για αγορά ή πώληση είναι αποκλειστικά δικιά σας!

Να θυμάστε πως πολλές μεγάλες εταιρείες έγιναν μικρές και πολλές ζημιογόνες έγιναν κερδοφόρες και το αντίστροφο...

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Συνεργάτης σε: